Tjenestetilbud

Komplekst/sammensatt sykdomsbilde

For hvem?

Tilbudet er for pasienter med komplekst og/eller sammensatt sykdomsbilde. Dette vil typisk kunne omfatte personer som har fått en følgetilstand etter operasjon eller personer med sykdom/lidelser i indre organer. Pasienter med utlagt tarm eller urinveier (stomi), samt organtransplanterte og pasienter med brannskader, vil også falle innunder denne kategorien.

Tilbudet er rettet mot personer som trenger et rehabiliteringstilbud med bred tverrfaglig tilnærming. Vårt behandlingsteam består av fysioterapeuter, idrettspedagog, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, klinisk psykolog, helseveileder, leger, sykepleiere og hjelpepleiere.

Tilbudet gis i alle faser av rehabiliteringsprosessen, både rett etter en akutt hendelse og senere i forløpet. Godthaab kan ta imot pasienter som kommer direkte fra sykehus.

Målet med oppholdet

Godthaab har en overordnet målsetting om at rehabiliteringsoppholdet skal hjelpe den enkelte til å komme sterkere tilbake til sin hverdag, med best mulig funksjon- og mestringsevne. Det viktigste målet for rehabiliteringsprosessen er det likevel pasienten selv som setter.

For enkelte pasienter vil det å komme tilbake til jobb eller utdannelse være viktige mål i rehabiliteringsprosessen. Vi har et eget mestrings- og læringsprogram, hvor nettopp disse aspektene er sentrale.

Innhold og organisering

Godthaab har løpende inntak av pasienter. Oppholdet starter med en innledende kartleggingssamtale med tverrfaglige team, bestående av sykepleier, lege og fysioterapeut. På bakgrunn av funn i kartleggingen utarbeides det i samarbeid med pasienten en rehabiliteringsplan. Det tas hensyn til pasientens funksjonsnivå, behov, ressurser og muligheter.

Alle pasienter får en primærkontakt, og det er denne som vil ha det overordnede ansvaret for pasientens rehabiliteringsprosess. Den fysiske treningen omfatter både individuell oppfølging og gruppetrening. I tillegg inngår et mestrings- og læringsprogram, som omfatter gruppeundervisning og individuelle samtaler.
Pasienter med spesielle ernæringsmessige utfordringer vil få oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog. Ernæringsfysiologen og vårt kjøkkenpersonale vil videre sørge for at det serveres velsmakende måltider, tilpasset den enkeltes ernæringsmessige behov. Ernæringsfysiologen holder også undervisning om kostens betydning for god helse.

Pasienter som har fått en stomi får spesiell oppfølging – både individuelt og i gruppe – av sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. Godthaab har utviklet et godt tverrfaglig tilbud til pasienter som skal lære seg å leve med en stomi.

Varighet

Døgnopphold:
3 uker (med mulighet for forlengelse)
Oppholdet går under frikortordningen, du kan lese mer om egenandel ved å følge denne lenken:
https://www.helfo.no/regelverk/egenandeler-for-helsetjenester