Tjenestetilbud

Hjertesykdommer

For hvem?

Dette er et tilbud for personer som har gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerteoperasjoner som for eksempel, bypassoperasjon, klaffeoperasjon eller hjertetransplantasjon. Det omfatter også hjerte- og karsykdommer som for eksempel angina pectoris, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser, utposing på hovedpulsåren med mer.

Tilbudet er spesielt rettet mot de som trenger et rehabiliteringsopplegg med bred tverrfaglig tilnærming. Vårt behandlingsteam består av fysioterapeuter, idrettspedagog, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, klinisk psykolog, helseveileder, leger, sykepleiere og hjelpepleiere.

Tilbudet gis i alle faser i rehabiliteringsprosessen, både rett etter akutt hendelse og senere i forløpet. Godthaab kan ta imot pasienter direkte fra sykehus. Hjertesviktpasienter vil tildeles plass, hvis det etter en konkret helsefaglig vurdering anses som hensiktsmessig med et rehabiliteringsopphold (NYHA klasse II og III).

Målet med oppholdet

Godthaab har en overordnet målsetting om at rehabiliteringsoppholdet skal hjelpe den enkelte til å komme sterkere tilbake til sin hverdag, med best mulig funksjon- og mestringsevne. Det viktigste målet for rehabiliteringsprosessen er det likevel pasienten selv som setter.

Vårt mål med hjerterehabilitering er å styrke pasientens funksjonsnivå, både fysisk, psykisk og sosialt. I tillegg ønsker vi å gi kunnskap, trygghet og hjelpe våre pasienter å mestre sin nye hverdag.

For enkelte pasienter vil det å komme tilbake til jobb eller utdannelse være viktige mål i rehabiliteringsprosessen. Vi har et eget mestrings- og læringsprogram, hvor nettopp disse aspektene er sentrale.

Innhold og organisering

Godthaab har løpende inntak av pasienter. Oppholdet starter med en innledende kartleggingssamtale med tverrfaglige team, bestående av sykepleier, lege og fysioterapeut. På bakgrunn av denne kartleggingen utarbeides det en rehabiliteringsplan i samråd med pasienten. Det tas hensyn til pasientens funksjonsnivå, behov, ressurser og muligheter.

Alle pasienter får en primærkontakt, og det er denne som vil ha det overordnede ansvaret for pasientens rehabiliteringsprosess. Den fysiske treningen omfatter både individuell oppfølging og gruppetrening. I tillegg inngår et mestrings- og læringsprogram, som omfatter gruppeundervisning og individuelle samtaler. Som hjertepasient vil ta ha muligheten til å ta del av vår hjerteskole.

Pasienter med spesielle ernæringsmessige utfordringer vil få oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog. Ernæringsfysiologen og vårt kjøkkenpersonale vil videre sørge for at det serveres velsmakende måltider, tilpasset den enkeltes ernæringsmessige behov. Ernæringsfysiologen holder også undervisning om kostens betydning for god helse.

Varighet

Tilbudet gis både som dag- og døgnopphold.

Døgnopphold:
2 uker (med mulighet for forlengelse)

Dagopphold:
2-3 oppmøter pr. uke i 6-8 uker (med mulighet for forlengelse)
*Oppholdet går under frikortordningen, du kan lese mer om egenandel ved å følge denne lenken:
https://www.helfo.no/regelverk/egenandeler-for-helsetjenester