Brukermedvirkning

Brukermedvirkning handler om at brukere av helse- og omsorgstjenesten skal ha innflytelse på innretningen av tjenestetilbudet. Målet er å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester.

Brukerutvalget

Brukerutvalget har 5- 6 møter pr. år. Møtene arrangeres i forkant av virksomhetens styremøter. Leder av Brukerutvalget sitter som observator i Godthaabs styre. I forbindelse med Brukerutvalgets møter inviteres pasientene til samtale og det avholdes møte med direktør.

Følgende er for tiden medlem av brukerutvalget:

Solveig Langerud-Sletten

Leder av Brukerutvalget

Representant for FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Bård Henningsen

Medlem av Brukerutvalget

Representant for LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Mandat:

Brukerutvalget ved Godthaab Helse og Rehabilitering  skal være et sammensatt organ med fokus på samarbeid mellom brukere, pårørende og Godthaab. Medlemmene av utvalget velges av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Brukerutvalget skal bidra til å sikre kvalitet i tilbud og tjenester gjennom å delta direkte eller indirekte i virksomhetens planprosesser. Brukerutvalget skal også sikre en systematisk tilbakemelding om tilbud og tjenester fra brukerne. Helse Sør – Øst RHF ( oppdragsgiver) har utarbeidet 13 prinsipper for brukermedvirkning som Brukerutvalget ved Godthaab legger til grunn for sitt virke.

Dette betyr at Brukerutvalget

Dette betyr at Brukerutvalget

  • skal være rådgivende for direktøren i saker som angår tilbudet til pasientene.

  • skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold.

  • skal arbeide for gode og likeverdige tjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.

  • skal arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.

  • skal bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten.

Mandatet evalueres hvert annet år.