Inntaksprosedyre

Henvisning av pasienter

Godthaab har et tverrfaglig inntaksteam bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut som hver virkedag vurderer søknader om opphold. Søknadene vurderes i henhold til vår ytelsesavtale med Helse Sør-Øst. Søknaden kan komme direkte fra sykehus eller fra fastlege via Regional koordinerende enhet (RKE).

Har pasienten helseforsikring eller ønsker å betale for oppholdet selv, ta direkte kontakt med oss.  

Søknadsprosedyre fra sykehus

Søknad/henvisning fra sykehus behandles raskt og som regel fås svar samme dag som søknaden foreligger. Henvisning kan gjerne sendes elektronisk via Norsk Helsenett, evt. pr. fax (husk å anonymisere personopplysninger i faxen og ring oss for å oppgi dette).

OBS! Vær oppmerksom på at pasienten må medbringe alle sine medisiner når de overføres til Godthaab!

Kontakt inntakskontoret

Telefon: 67 83 60 03
Telefontid hverdager kl. 09 - 14
E-post: booking@godthaab.no

Søknadsprosedyre fra primærhelsetjenesten

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv «RKE». Da finner du RKE.

Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i «Sjekkliste for henvisning» under.

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes
via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C

Eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE)
v/Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten på nettsidene til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF

Sjekkliste for henvisning

 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, evt. navn på foresatte.

 • Henvisers navn, adresse og telefonnummer.

 • Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).

 • Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).

 • Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.

 • Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.

 • Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.

 • Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).

 • Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.

 • Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten? – Hvilken effekt hadde tiltakene? – Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?

 • Har pasienten en individuell plan?

 • Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.

 • Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose? – Dersom ja, hvilke tilbud?

 • Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?

 • Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste sykehusopphold og/eller annen aktuell informasjon vedlegges.

Vær oppmerksom på at pasienter må medbringe alle medisiner når de ankommer Godthaab!

Informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering med engelsk tekst – YouTube

Egenfinansiert rehabilitering

Forespørsler om privat rehabiliteringsopphold blir behandlet så snart vi har fått tilsendt informasjon om pasientens helsestatus fra fastlege eller sykehuslege.

Rehabilitering dekket av forsikring

Forespørsel om rehabilitering dekket av forsikring blir behandlet så snart forsikringsselskapet har tatt kontakt med oss og vi har fått tilsendt informasjon om pasientens helsestatus. Dette skal være dokumentasjon fra fastlege eller sykehuslege.