Bærekraft

Hvordan jobber vi med bærekraft på Godthaab

Godthaab har gjennom historien alltid fokusert på mennesket, naturen og samspillet mellom disse. Dette er et solid fundament som stiftelsen har jobbet med siden oppstart.

På Godthaab arbeider vi ut fra de 3 bærekraftsdimensjonene

Sosial, klima og økonomisk bærekraft. Godthaabs hovedmisjon er å hjelpe mennesker, den sosiale dimensjonen står derfor ekstra sterkt hos oss.

3. God helse og livskvalitet

God helse og livskvalitet

Vårt mantra er Sterkest mulig tilbake! I dette legger vi at vi skal hjelpe hvert enkelt menneske til å tilegne seg kapasitet til å klare seg selv. Dette gjør vi gjennom å se, støtte, gi råd og gi ett vennlig dytt. På denne måten kan vi gi et godt grunnlag for bedre helse og høyere livskvalitet.

4. God utdanning

God utdanning

Vi vet at våre ansatte er den viktigste ressursen vår. Vi er derfor brennende opptatt av å ha kontinuerlig læring hos alle våre ansatte. Vi vet også at alle våre pasienter lettere kan takle kroniske og/eller vedvarende sykdommer/skader, ved å få god informasjon og veiledning. Dette er igjen avhengig at alle våre ansatte er oppdatert på relevant forskning og metoder.

5. Likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene

Det å etterstrebe likestilling mellom kjønn, men også å omfavne ulike kulturer og etnisiteter skaper dynamikk og innovasjon. På Godthaab har vi en god miks av kjønn og etnisiteter, noe våre pasienter og besøkende nyter godt av hver eneste dag.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Den ideelle stiftelsen har som mål at alle våre ansatte skal trives, glede seg og være stolte av sin arbeidsplass. På denne måten opprettholder vi det unike samarbeidet mellom pasient og ansatte ved Godthaab.  Vi setter krav til våre leverandører om anstendige arbeidsvilkår.

10. Mindre ulikhet

Mindre ulikhet

Vi vet at mange av våre pasienter, gjennom et langt sykdomsforløp kan føle seg utenfor deler av samfunnet. På Godthaab jobber vi tverrfaglig for å finne ut hvordan vi kan hjelpe hver enkelt pasient til å komme seg tilbake til hverdagen og hverdagslivet.

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Godthaab har utviklet et spennende prosjekt, hvor bærekraft har vært grunnpilaren i hele utviklingsarbeidet. Sosialbærekraft har hatt en spesielt stor betydning. Her skal vi lage et inkluderende nabolag, hvor bygningsmassen legger til rette for naturlige møtepunkter. På denne måten legger vi til rette for at nye mennesker møtes, skaper relasjoner og knytter bånd. Vi er helt sikre på at den sosiale dimensjonen er svært viktig for enkeltmennesket og vårt prosjekt skal skape relasjoner på tvers av generasjonene. Vi bygger selvsagt klimavennlig og rehabiliteringen av eksisterende bygningsmasse vil bidra til store energibesparelser. Ekstra tilbud og tjenester vil bidra til at Godthaab skaper en langsiktig økonomisk bærekraftig fremtid.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon

På Godthaab jobber vi kontinuerlig med å redusere unødvendig matsvinn, energiforbruk og vannforbruk. Våre innkjøpsrutiner skal bidra til at våre leverandører jobber systematisk med utslippsreduksjon.